Konec školního roku

Vážení rodiče,

konec letošního školního roku je výjimečný a doufáme, že se již nebude opakovat.

Výjimečným způsobem bude probíhat i předání vysvědčení.

Ti, kteří chodí do školy, dostanou vysvědčení poslední den, kdy budou ve škole  – 6. a 7. třída v pondělí 29. 6. 2020; 1. stupeň, 8. a 9. třída v úterý 30. 6. 2020.

Žák, který nyní nenavštěvuje školu, se musí dostavit do školy v níže uvedených termínech a časech, aby si vyzvedl všechny osobní věci ze třídy, z učebny Vv, uklidil své místo ve třídě, vyklidil skříňku/botník, odevzdal klíč (bude mu vrácena záloha na klíč). Žák též odevzdá učebnici a pracovní sešit z angličtiny a němčiny.  V tuto dobu si také může převzít vysvědčení.

Pokud žák nebude v dalším roce pokračovat ve studiu na ZŠ Přimda, vrátí i všechny učebnice.

 

Vrácení klíčů, úklid věcí atd. bude možné v termínu od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020, a to po předchozí telefonické domluvě s třídním učitelem / třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy – 602 838 802 (je třeba se domluvit alespoň jeden den předem):

1. stupeň – každý den odpoledne od 1200 do 1500

6., 7. třída – v úterý a čtvrtek od 800 do 1500

8. třída – v pondělí a ve středu od 800 do 1500

V pondělí 15. 6. 2020 vydalo MZ Mimořádné opatření, podle něhož si žáci mohou vyzvednout vysvědčení ve škole společně se svými spolužáky. Pokud si Vaše dítě přijde pro vysvědčení osobně, bude nutné, aby předložilo čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.  V poslední den školního roku (29. / 30. června) budou žákům pouze předána vysvědčení. Nebude jim umožněno, aby si zároveň převzali své osobní věci, vyklidili skříňky atd. Této činnosti je vyhrazen výslovně týden od 22. do 26. 6. 2020.

Nevyzvednutá vysvědčení si žáci či zákonní zástupci mohou převzít také v úřední dny během prázdnin (každé pondělí od 800 do 1200), nebo je žáci dostanou 1. září 2020.

Žáci, kteří chodí do školy, vše vyklidí ve dnech, které k tomuto budou určeny.

Učebnice si žáci ponechají přes prázdniny (kromě učebnice a pracovního sešitu z angličtiny a němčiny, které odevzdají ve škole) – v září budeme pokračovat ve výuce učiva, které bylo probíráno v rámci distanční výuky, popř. nebylo probíráno vůbec.

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ v Přimdě se bude konat 3. dubna 2020 v době od 1300 do 1700.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole – proběhne pouze formální část zápisu.

Podání žádosti (příloha 1 a 2) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě.

Přihlášku k základnímu vzdělávání je možno podat následujícími způsoby:

  1. do datové schránky (n92mrtx)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsprimda@seznam.cz)
  3. poštou (na adresu školy)
  4. osobní podání (ve stanovené době či po předchozím telefonickém domluvení dne a času – 602838802).

Děti, které měly odklad o jeden rok, musí rodiče k povinné školní docházce opět zapsat.

Mgr. Marcela Husáková

ředitelka ZŠ Přimda

příloha č. 1

příloha č. 2

Seznam přijatých žáků

oznámení o přijetí

Přimdský betlém na Pražském hradě

V loňském roce namalovalo osm děvčat z 8. a 9. ročníku velký deskový obraz vánočního betlému, který zdobil po čas Vánoc náměstí na Přimdě. Letos v říjnu jsme toto výtvarné dílo přihlásili do soutěže „O nejkrásnější vánoční betlém“, již vyhlásil Pražský hrad pod záštitou slečny Kateřiny Zemanové. Náš betlém se umístil mezi deseti nejkrásnějšími díly z celé České republiky a byl vystaven v reprezentačních prostorách Pražského hradu.

Autorky betlému se svým dílem

3. prosince 2019 se žákyně loňského 8. a 9. ročníku (Olga Frančáková, Veronika Frančáková, Zuzana Jirková, Nina Kováčiková, Amélie Šístková, Ludmila Šístková) zúčastnily slavnostního vyhlášení soutěže O nejkrásnější vánoční betlém. V této soutěži se betlém z Přimdy dostal mezi 10 nejhezčích betlémů z celé České republiky a byl vystaven při adventních dnech otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu 30. 11. 2019 – 3. 12. 2019. S děvčaty jela do Prahy paní ředitelka Mgr. Marcela Husáková a paní učitelka  Bc. Veronika Tichá. Součástí slavnostního vyhlášení byla i prohlídka reprezentačních prostor Hradu. V každém sále si účastníci poslechli, jak se tyto prostory využívaly dřív a jak se využívají dnes. Na konci prohlídky děvčatům manželka prezidenta republiky, paní Ivana Zemanová, předala dárky v podobě knihy a pamětního listu. Pro zúčastněné bylo připravené drobné pohoštění.

Poděkování patří Kolowratovým lesům, které náš betlém do Prahy dopravily.

Náš betlém na Pražském hradě

Projektový den na statku Bernard

Ve čtvrtek 24. října se žáci 8. a 9. třídy vydali na statek Bernard u Sokolova, kde pro ně byly připraveny dva programy – Vodníci versus Vetřelci a Fotomuzeum řemesel.

Po příjezdu na statek nás přivítala paní Dolejší, která byla naší průvodkyní po obou aktivitách. Nejprve seznámila žáky s jejich úkoly v programu Vodníci versus Vetřelci, rozdělila je do skupin a vybavila každou skupinku pracovními listy a potřebnou technikou: zařízeními pro odposlech, čeřeny, lupami, busolami, GPS lokátory a zkumavkami pro odběr vzorků vody z rybníka, řeky a potoka. Poté se děti vydaly na vycházku do okolí statku. Cestou měly za úkol najít invazivní rostliny, poznat předem určené druhy stromů, zaměřit své nálezy pomocí GPS lokátoru či nabrat vzorky vody k pozdějšímu výzkumu. Svá pozorování zapisovali žáci do pracovních listů a po skončení programu ještě vyplnili kvíz, aby si ověřili, co se díky němu naučili.

Po pauze na oběd čekala žáky druhá část programu – Fotomuzeum řemesel. Procházeli postupně jednotlivými expozicemi a dozvěděli se, jak se dříve žilo na statku, jaká řemesla byla běžná na vesnici a některá si mohli i sami vyzkoušet. Odměnou jim byly veselé fotografie – mohli se vyfotografovat s vtipnými „komiksovými“ bublinami.

Oba programy byly zajímavé a díky své interaktivitě pro žáky přitažlivé. Projektový den se vydařil k plné spokojenosti žáků i vyučujících. Poděkování patří paní Vendule Dolejší, která se nám po celý den věnovala a byla nám velmi příjemnou průvodkyní.

Přivítali jsme žáky z okolních škol

V pondělí 21. října si žáci 8. a 9. ročníku připravili několik aktivit pro své mladší kamarády z  mateřských a základních škol na Přimdě, Hošťce a v Rozvadově. Odborné učebny 2. stupně ožily hlasy malých návštěvníků. V učebně přírodopisu si děti ověřily své znalosti z přírody při poznávačce rostlin a zkusily si též vytvořit preparát pro mikroskopování. V učebně fyziky a chemie pro ně byla připravena čtyři stanoviště se zajímavými pokusy. V jazykové učebně si děti zkusily vytvořit na počítači jednoduchý komiks a zahrály si deskovou hru o vodě, kterou naši žáci vytvořili v rámci projektu WATER financovaného z programu Erasmus+. Ve zbylých třech učebnách – informatiky, školní knihovně a dějepisu – zeměpisu si naši návštěvníci vyzkoušeli jednoduché programování – blokové programování na počítačích a tabletech i programování bez počítače, velkému zájmu se těšily robotické včelky. Dvě hodiny utekly neuvěřitelně rychle a malí i velcí si je opravdu užili. Už se těšíme na jaro, kdy nás naši kamarádi z okolních škol a školek opětovně navštíví.

Přátelství bez hranic – návštěva Polska

Ve dnech 14. – 18. října mělo šest žáků 5. třídy možnost navštívit naši partnerskou školu v polském Mielżynu. S touto školou spolupracujeme již pět let v rámci eTwinningu a Erasmu+. Tentokráte se ale naši žáci setkali se svými vrstevníky díky projektu Přátelství bez hranic, který finančně podpořil Plzeňský kraj.

Program setkání byl opravdu bohatý. Žáci navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází museum prvních Piastovců. Prohlédli si zde rekonstrukce dobových staveb, seznámili se s historií prvních Piastovců a Přemyslovců a z připravených dílů společně postavili základy středověké kaple.

Velkým zážitkem pro všechny byla návštěva aquaparku Termy Maltańskie, kde si užili tamního vodního světa.

Další historicky zaměřený výlet vedl žáky do Grzybowa, kde stával ve středověku hrad. Prohlédli si hradiště, dozvěděli se něco o jeho historii a o životě ve středověku vůbec. Seznámili se také se středověkým způsobem boje a sami si vyzkoušeli lukostřelbu. Energii mohli vybít při veselých hrách, jakými bylo shazování dřevěných hranolků, „opilý rytíř“, nebo přetahovaná lanem.

Setkání v Mielżynu bylo spojeno také s projektem WATER, na němž spolupracují žáci vyšších ročníků našich škol a jenž je financován z programu Erasmus+. Projektu WATER byly proto věnovány aktivity ve škole v Mielżynu. Žáci pracující na tomto projektu si nachystali ukázku toho, co se během dvouleté spolupráce naučili, a o své nové zkušenosti se podělili jak s mladšími žáky z vlastní školy, tak ze škol ve Witkowu a s naší českou skupinkou. Na celkem šesti stanovištích si děti mohly vyzkoušet pět různých pokusů s vodou a vyzdobit látkové tašky pomocí vosku a barev na textil.

Na setkání v Polsku si děti připravily i krátkou prezentaci, v níž představily samy sebe, naši školu a Českou republiku. Po celou dobu setkání využívali žáci obou škol ke komunikaci své mateřské jazyky – češtinu a polštinu. Uvědomili si, že sice ne všechna slova jsou stejná či podobná, ale že naše jazyky jsou si blízké a že se s kamarády v Polsku dobře dorozumí.

Naši žáci se zúčastnili tří vyučovacích hodin spolu se svými polskými kamarády. Při pracovních činnostech vyráběli ze samotvrdnoucí hmoty vodní živočichy, při tělocviku si společně s kamarády zahráli několik veselých her a zkusili si také, jak vypadá hodina angličtiny v polské škole.

Poděkování patří všem vyučujícím a žákům školy v Mielżynu, kteří pro nás zajistili opravdu krásný a zajímavý program.

Žákovský triatlon a duatlon

Ve středu 2. října se na Přimdě konal žákovský triatlon a duatlon. Na start závodu se připravilo padesát dětí z Přimdy a Stráže. Devět žáků soutěžilo v triatlonu (plavání 100 m, jízda na kole 6 km a běh 1 km), ostatní zvolili duatlon (soutěžili buď v jízdě na kole a běhu, nebo plavání a běhu).

Počasí závodníkům příliš nepřálo. Krátce po startu cyklistické části závodu se hustě rozpršelo, ale sportovci se nevzdali a až na jednu dívku závod – promočeni na kost – dokončili. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, že překonali sami sebe a závod dokončili, ale samozřejmě také věcné ceny, diplomy a medaile pro nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích.

Poděkování patří všem závodníkům za vytrvalost i jejich vyučujícím, kteří je na závod doprovodili. A samozřejmě také všem pomocníkům, kteří závod organizačně zajistili.