Archiv rubriky: Školní družina

Úhrada pobytu ve školní družině

Vzhledem ke znění nově přijatého zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) došlo ke změnám v úhradě za pobyt ve školní družině.

Školní družina je nově hrazena na účet základní školy, která stanovuje výši úhrady.

Úhrada činí 70,- Kč měsíčně.

Úhrada za příslušný měsíc je splatná k 25. dni příslušného kalendářního měsíce.

Poplatek lze uhradit v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka základní školy rozhodnutí.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do školní družiny ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do školní družiny omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc poměrně snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky.

V případě přerušení provozu školní družiny v měsíci červenci a srpnu se školné neplatí.

Při neuhrazení poplatku v termínu je možno dítě ze školní družiny vyloučit.

V Přimdě, dne 1. 1. 2010                                                       Mgr. Marcela Husáková

ředitelka školy