eTwinning 2016-17

Mezinárodní kontaktní seminář – Štiřín

Začátek školního roku 2016-17 byl pro naši školu mimořádně úspěšný. Ve dnech 1. – 3. září 2016 měla Mgr. Jana Anděl Valečková možnost zúčastnit se mezinárodního kontaktního semináře eTwinning, který se konal na zámku Štiřín. Na semináři, jehož cílem bylo ukázat možnost propojení aktivity eTwinning a programu Erasmus+, se sešlo na 60 účastníků z 15 evropských zemí: České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Dánska, Švédska, Islandu, Finska, Estonska, Litvy, Španělska, Portugalska, Chorvatska, Slovinska a Bulharska. Atmosféra na semináři byla nezapomenutelná, vznikla zde nová přátelství, jeho účastníci vytvořili 14 projektů, které budou v letošním školním roce uskutečněny jako eTwinningové (tedy žáci budou spolupracovat prostřednictvím moderních komunikačních a informačních technologií) a v případě jejich úspěšnosti by se mohly v příštím roce změnit na projekty financované z programu Erasmus+ (v takovém případě by se žáci mohli se svými zahraničními kamarády setkat i osobně).

Národní konference Erasmus+/eTwinning – Štiřín

Ve dnech 13. – 15. října 2016 se konala Národní konference Erasmus+ / eTwinning na zámku Štiřín, kde Mgr. Jana Anděl Valečková převzala Národní certifikáty kvality za tři loňské eTwinningové projekty: eTwinning is sharing, Geography through Postcards a Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents. Toto ocenění je udělováno jen nejlepším projektům, pro naši školu znamená velký úspěch. Poděkování patří všem žákům, kteří se na něm podíleli, reprezentovali naši školu opravdu se ctí. Doufáme, že i v letošním školním roce bude naše spolupráce se zahraničními partnery úspěšná. Konference se zúčastnila rovněž Bc. Veronika Tichá, která se v letošním školním roce aktivně zapojila do eTwinningu.

Projekty 2016-17

Around Europe in 40 Days

K projektu Around Europe in 40 Days přizvaly naši školu partnerky z Francie a Walesu, s nimiž jsme v loňském školním roce spolupracovali na úspěšném eTwinningovém projektu eTwinning is sharing. Projekt byl inspirován dílem francouzského spisovatele Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní. Cílem našeho projektu bylo virtuálně procestovat 20 evropských zemí během 40 dnů a dozvědět se o nich co nejvíce, proto na něm spolupracovalo 20 partnerů z různých evropských zemí.

Na začátku projektu vyplnil každý z jeho účastníků dotazník v TwinSpace, učitelé a žáci jednotlivých škol představili sami, svoje město, region i vlast ve Fóru. Byl vytvořen Google dokument se jmenným seznamem žáků, každý z nich si vybral partnera z jiné země (např. každý z 20 českých žáků měl partnera z jiné země), aby každá národní skupina dozvěděla co nejvíce o ostatních partnerských zemích. Do interaktivní mapy Evropy jsme zanesli polohu našich škol. Každá z národních skupin postavičky dvou avatarů – chlapce a dívky. Poté děti hlasovaly, kteří dva avataři se promění ve virtuální cestovatele Jessicu a Williama. Byl vypracován itinerář cesty – Jessica a William se na svoji cestu po Evropě vydali z francouzské Nice, procestovali jednotlivé partnerské země (v každé strávili dva dny) a po čtyřicetidenním putování se vrátili zpět do Francie. Z jejich čtyřicetidenní cesty po Evropě cesty vznikl podrobný deník – každá národní skupina si mohla vybrat zemi, o níž zpracuje podrobné vypravování o tom, co Jessica a William během cesty zažili (např. naše skupina připravila vypravování o dvoudenním pobytu cestovatelů v řecké Ioannině, turecká skupina vylíčila návštěvu Přimdy,…). Žáci rovněž navrhli obálku cestovatelského deníku a společně pak hlasovali pro nejlepší návrh. Cestovatelský deník, který žáci vytvořili, je využíván jako zajímavá pomůcka (četba) v hodinách anglického jazyka a konverzace v angličtině. Na závěr žáci projekt zhodnotili pomocí Google dotazníku.

Do projektu byli zapojeni žáci navštěvující konverzaci v angličtině a dva žáci navštěvující seminář z informatiky, komunikačním jazykem byla angličtina. Díky práci na projektu si žáci nejen zdokonalili své zeměpisné znalosti a IT dovednosti (využili jsme řadu různých IT nástrojů), ale především rozvíjeli dovednosti jazykové (díky tzv. tvořivému psaní, jež využili při zpracovávání cestovatelského deníku). Výstupy projektu jsou umístěny v TwinSpace (https://twinspace.etwinning.net/22685). Elektronická verze cestovatelského deníku Jessiky a Williama je dostupná na adrese http://en.calameo.com/read/00515043774fd5477c06e?authid=3TdwOHoEKfCA.

Intercultural Project

Projekt vznikl na mezinárodním kontaktním semináři, který se konal ve dnech 1. – 3. září 2016 na zámku Štiřín. Vyučující jednotlivých škol (až na školu rumunskou, jež se semináře nezúčastnila) se osobně znají, co je pro projektovou práci velké plus. Cílem projektu bylo seznámit žáky jednotlivých partnerských škol s kulturou zúčastněných zemí. Žáci nejprve představili sami sebe, svoji školu, město region a zemi prostřednictvím videí, prezentací a slideshow. K seznamovacím aktivitám patřil tzv. Mystery Skype, během nějž žáci prostřednictvím vhodně volených otázek pátrali po tom, odkud pocházejí jejich projektoví partneři. Postupně tak odhalili, že budou spolupracovat s kamarády z Dánska, Chorvatska a Slovenska. S regionální historií bylo spojeno představení významných církevních památek v okolí našich škol (kostely, kláštery,…). Žáci je představili formou prezentací či dokumentů a připojili několik úkolů pro své partnery.

V příštím školním roce bychom rádi tento eTwinningový projekt rozšířili na projekt financovaný z programu Erasmus+: KA2. Naše žádost byla v Dánsku, odkud pochází naše koordinátorská škola, schválena. Komunikačním jazykem projektu byla angličtina. Do projektu se zapojili zájemci z 8. a 9. třídy.

Wir bauen Brücken

Projekt vznikl jako přeshraniční spolupráce české a slovinské školy v rámci soutěže „Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn – Wir in Europa“ (http://www.oestlichenachbarn.bayern/home.html), kterou vyhlásilo Bavorské státní ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, vědu a umění. Letošním tématem soutěže byla doba a život Karla IV. Pro projekt jsme zvolili věkový stupeň 2, který se blíže věnoval Zlaté cestě. Naši žáci se díky projektu blíže seznámili s historií této důležité středověké komunikace a navázali rovněž na loňské oslavy 700. výročí narození Karla IV., jež jsme si nejednou připomněli i v naší škole. Svým kamarádům ve Slovinsku pak nabyté znalosti zprostředkovali formou prezentací a kvízů. Slovinští partneři se zaměřili na hudbu česko-německého příhraničí, pátrali po českých stopách ve Slovinsku a rovněž připravovali pro své české kamarády různé úkoly a kvízy. Výstupy projektu jsou umístěny v TwinSpace (https://twinspace.etwinning.net/25623) a zároveň jsme je v tištěné podobě zaslali soutěžní komisi do Bavorska. Komunikačním jazykem byla němčina, zúčastnili se jej zájemci z 8. a 9. třídy, začátečníci v němčině (úroveň A1).

Prvním úkolem žáků bylo představit se. Kamarádi z Cerkna ve svém fotostory porovnávali Slovinsko a Českou republiku, naši žáci připravili slideshow z fotografií upravených v aplikaci Superlame a následně pospojovaných do slideshow v aplikaci Kizoa (http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d79758309k7457147o2l1/pimda-pedstavovn). Fotografii si každý upravil sám, ostatní projektové úkoly pak žáci plnili buď ve dvojicích, nebo v malých skupinkách. Kamarádi ze Slovinska si pro nás připravili řadu úkolů – např. česká a německá úsloví a přísloví, k nimž namalovali obrázky a naši žáci měli za úkol přiřadit obrázky ke správným textům. Naši žáci se snažili seznámit své slovinské kamarády blíže s osobností Karla IV. a se Zlatou cestou, jejíž jižní větev procházela přes Přimdu. Dvě šikovné výtvarnice nejprve nakreslily mapu průběhu cesty, z které jiná skupinka vytvořila v aplikaci Thinglink mapu interaktivní – doplněnou o zajímavé informace (https://www.thinglink.com/scene/899934239644975104#openEditor). Ke všem prezentacím, videím, k interaktivní mapě atd. připravovali žáci pro své kamarády zajímavé úkoly a kvízy, které pak jejich partneři plnili. Odpovědi ukládali do TwinSpace, do stránek s Aktivitami.

Využili jsme rovněž naší návštěvy v Historickém parku Bärnau-Tachov, který je rozsáhlým museem v přírodě na česko-německém pomezí a seznámili naše kamarády s životem Slovanů ve středověku. Slovinští žáci se zabývali i osudy českých vojáků na srbské frontě za 1. světové války, což nás inspirovalo k pátrání po padlých vojácích z Přimdy – využili jsme místní pomník padlým, z nějž jsme si opsali jména a následně jsme je hledali v kartotéce Vojenského ústředního archivu.

Další část úkolů byla věnována hudbě a literatuře. Naši žáci vyhledali na internetu český a německý text k písničce Na krásné Šumavě a ilustrovali jej, slovinští muzikanti se řadu písní z česko-německého prostředí naučili hrát na harmoniku a natočili ze svých vystoupení videa. Naši žáci také vyhledali v Köferlově knize (Köferl-Werk z 19. stol.) pověsti o Přimdě, upravili je, nahráli do TwinSpace a slovinští žáci je ilustrovali.

Posledním projektovým úkolem bylo vytvoření plakátů a prezentace o jeho průběhu, které poslouží k představení projektu veřejnosti. Výsledky česko-slovinské spolupráce byly v Německu oceněny, naši žáci zvítězili v kategorii Spurensuche, věkový stupeň 2 a tři zástupci z každé školy se budou moci spolu se svými učitelkami zúčastnit slavnostního vyhodnocení soutěže a předávání cen v Bavorské Železné Rudě, kde také náš projekt představíme.

Žáci sdíleli své výstupy v jednotlivých Aktivitách TwinSpace – nahrávali tam jednotlivé prezentace, videa, úkoly aj. a na stejnou stránku umisťovali i odpovědi na úkoly partnerů a samozřejmě také hned hodnotili, jak byli jejich kamarádi při řešení toho kterého úkolu úspěšní. Na jednotlivé stránky Aktivit přispívali žáci obou škol současně. Díky práci na projektu se žáci naučili bezděky mnoho nového z němčiny (mluvnici, rozšířili si slovní zásobu aj.).

Informace o našem projektu jsou i na webu eTwinningu: https://www.etwinning.cz/zs-wir-bauen-brucken/

 Ocenění projektu 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spojené s výstavkou a prezentací jednotlivých soutěžních příspěvků se konalo ve dnech 25. – 27. července 2017 v Bavorské Železné Rudě, zúčastnilo se jej cca 120 žáků a učitelů z mnoha škol. Naši školu zde v doprovodu reprezentovaly Anna Valíčková a Martina Komárková, jež na projektu během roku pilně pracovaly pod vedením Jany Anděl Valečkové. Díky vítězství v soutěži se také mohly osobně setkat se třemi kamarády ze Slovinska – Nikou, Titem a Mihou, kteří se slavnostního zakončení soutěže zúčastnili se svojí vyučující Anicou Svetik.

Program v Bavorské Železné Rudě byl velice bohatý. Nesestával pouze z oficiálních částí, k nimž patřilo slavnostní otevření výstavy výsledků soutěže, prezentace jednotlivých příspěvků či slavnostní předávání cen. Děti navštívily rovněž sklářskou manufakturu, zúčastnily se jazykové animace Tandemu, navštívily Bavorský národní park, město Klatovy a hrad Švihov.

Chtěli bychom tímto poděkovat organizátorům soutěže za skvěle připravený program a našim kamarádům ze Slovinska za skvělou spolupráci, díky níž jsme v soutěži zvítězili a mohli jsme se zúčastnit slavnostního zakončení soutěže.

 
Slavnostní předávání cen – slovinská a česká skupina se zástupci bavorského státního ministerstva pro vzdělávání, vědu, kulturu a umění
Výstavka projektů na nádraží v Bavorské Železné Rudě
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentace našeho projektu v Arberlandhalle
Tit a Miha se svými harmonikami sklidili obrovský potlesk
 Prezentace našeho projektu 22. listopadu 2017
 
 
Reisen macht uns Spaß

Tři partnerské školy vytvořily společnou cestovní kancelář. Každá pobočka cestovní kanceláře měla svého maskotka – cestovatele, který během projektu navštívil partnerské školy. Naším cestovatelem byl černý medvídek jménem Ondřej Řeřicha z Přimdy. Díky mnoha projektům měli naši žáci řadu možností vycestovat do zahraničí. Fotografie z těchto cest i z cest soukromých s rodiči zpracovávali formou prezentací i různých kvízů pro své kamarády. Projekt Reisen macht uns Spaß tak byl propojen s projektem Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+ a také s projektem Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc, který finančně podpořil Plzeňský kraj. Do projektu byli zapojeni žáci 9. třídy. Projekt jsme realizovali ve dvou školních rocích, komunikačním jazykem byla němčina.