Knihovna

Knihovní řád

 • Knihovna je knihovnou Základní školy v Přimdě a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem žákům bez rozdílu knihovnické a informační služby
 • Uživatelem se může stát každý žák Základní školy Přimda
 • Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka, musí se podrobit stanoveným opatřením a v prostorách knihovny zachovávat klid a pořádek
 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače a je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky
 • Knihovna půjčuje publikace z vlastního fondu
 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel publikaci prohlédnout a ihned ohlásit veškeré zjištěné závady
 • Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc,může však být po dohodě s knihovnicí prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li publikaci další uživatel
 • Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení publikace před uplynutím výpůjční lhůty
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčenoupublikaci v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit škodu
 • Je zakázáno zasahovat jakýmkoli způsobem do publikace (podtrhávat či zvýrazňovat text, psát poznámky na okraj či do textu atd.)
 • Vypůjčenou publikaci nesmí uživatel půjčovat dalším osobám a ručí za ni do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam
 • Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození publikace a nahradit škodu
 • O způsobu náhrady publikace rozhoduje knihovna
 • Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů

Platnost knihovního řádu od 1. 10. 2014

Ředitelka ZŠ Přimda:     Mgr. Marcela Husáková

Knihovnice:                    Mgr. Jana Anděl  Valečková