Školní aktivity

Představení se

Úvodní aktivitou projektu bylo představení jednotlivých účastníků formou stručného dopisu ve Wordu. Školu žáci představili prostřednictvím slideshow a videa. Pro představení našeho města využili film o Přimdě natočený v rámci projektu Český les – místo, kde žiji, který pro potřebu projektu WATER opatřili anglickými titulky. O České republice vytvořili prezentaci.

Logo projektu

Dalším důležitým úkolem bylo navrhnout logo projektu. Každá partnerská škola měla za úkol vytvořit návrhy loga, vybrat tři nejlepší a z nich jsme potom společně (pomocí aplikace Tricider) vybrali logo finální. Zvítězil jeden ze slovenských návrhů.

Původ názvů řek, voda na mapách

Proč se Vltava jmenuje právě Vltava a Mže je Mže? Jak vlastně vznikly názvy našich řek? Pátrali jsme po nich a výsledky naší práce jsme prezentovali v Padletu.
Řada našich měst a vesnic má ve svém názvu název řeky či potoka. Rozhodli jsme se je vyznačit do mapy republiky a okresu. Pro vytvoření interaktivní mapy jsme použili aplikaci Thinglink.

Modely krajiny

V rámci našich „dílen“ (ERAklubu) vyráběli členové klubu modely krajiny z papírové hmoty. Jednotlivé krajinné prvky pojmenovali, a vytvořili tak pěkné pomůcky do učebny zeměpisu.

Slovanské svátky – Velikonoce

Řada původních slovanských svátků byla spjata s vodou. Příkladem mohou být Velikonoce, v nichž přežila spousta pohanských zvyklostí. Před Velikonocemi, na Smrtnou neděli, vynášeli naši předkové Moranu a házeli ji do řeky. Následně přinesli do svých domovů „líto“. Na Zelený čtvrtek se lidé omývali ranní rosou, na Velký pátek vodou z potoka – obojí je mělo chránit před nemocemi. K pohanským a čistě slovanským tradicím patří rovněž pomlázka, která má omladit ženy a dívky, jež jsou jí vyšlehány. Podobně barvení vajíček – nejčastěji na červeno (kraslice).
I my jsme si připomněli dávné tradice a kromě toho jsme vyráběli různé velikonoční dekorace.

Podmořský svět 

Naši žáci se již tradičně zapojili do výtvarné soutěže Podmořský svět, která je vyhlašována každoročně v rámci mezinárodního festivalu PAF Tachov.

Ohrožení živočichové 

Dne 6. března 2018 navštívil naši školu pan Karel Bobál ze záchranné stanice ohrožených živočichů v Tachově a pobesedoval s dětmi na téma ohrožených živočichů.

Pověsti

V životě starých Slovanů hrála velkou roli voda. O nejstarších dějinách našich zemí vyprávějí pověsti, které nám 7. března připomněla agentura Pernštejni. V rámci divadelního představení si děti oživily své znalosti nejstarších pověstí, které spojují dějiny našich tří slovanských národů.

Den vody 

U příležitosti Světového dne vody měli žáci za úkol vytvořit plakáty s tzv. acrostic poems na téma voda. Kromě toho vyplňovaly nejrůznější pracovní listy s tematikou vody (osmisměrku se 100 „vodními“ pojmy, pojmenovávali krajinné útvary,…). Pracovní listy jsme si vzájemně nasdíleli s partnery v TwinSpace, aby je mohli použít i naši kamarádi v Polsku a na Slovensku.

Den Země

U příležitosti Dne Země se naši žáci vydali do okolí Přimdy a uklízeli odpadky po nepořádných výletnících. Žáci 6. třídy také vyčistili studánku pod hradem.

Krkavcovití 

Dne 30. dubna 2018 se žáci druhého stupně školy zúčastnili zajímavé besedy o krkavcovitých. Dva nadšení ornitologové jim o těchto dravcích poutavě povyprávěli a také jim předvedli některé živé zástupce této čeledi.

Pátrání po bobrovi

Výukový program se uskutečnil ve spolupráci s CHKO Český les. Žáci 7. ročníku se za doprovodu  učitelky přírodopisu vydali na naučnou stezku Vodní svět, která se nachází nedaleko Lesné. Po celou dobu je provázela pracovnice Správy CHKO Český les. První zastávka byla u altánu v blízkosti zříceniny bývalé hájovny, kde se děti seznámily s historií zdejší lokality zvané Na Kolmu. Poté vyrazily na stezku vedoucí soustavou rybníků, které byly dříve využívány k chovu pstruhů. V současné době je většina z nich bez vody, ale nějaké ty obojživelníky přece jen děti viděly a hlavně slyšely. Jeden z žáků dokonce ropuchu zapadlou v dutém pařezu zachraňoval. U bobří pozorovatelny a i během celé trasy se děti seznámily s životem a činností bobra evropského. Poslechly si audionahrávky zvuků živočichů, poznávaly rostliny a na závěr  si zopakovaly nově získané poznatky.

Krátká zastávka byla ještě na NS Podkovák s porostem borovice blatky a dalšími rašeliništními druhy rostlin.

 

Exkurse do Tachova

Dne 4. června 2018 se členové ERAklubu vypravili na exkursi do Tachova. Naším cílem byla návštěva Musea českého lesa a pak výzkum řeky Mže, jež Tachovem protéká.
Nejprve jsme se vydali na pěší procházku k tachovské minerálce. Cesta vedla Knížecí alejí pod korunami staletých stromů. Všichni se moc těšili, až minerálku ochutnají, avšak pramínek byl – zřejmě kvůli dlouhotrvajícímu suchu – vyschlý. Nezbývalo než se občerstvit z vlastních zásob.
Trochu zklamaně jsme se vydali na zpáteční cestu k museu. Zde nás přivítal musejní přírodovědec, pan Petr Mudra. Připravil si pro nás ukázky starých herbářů a také nás naučil, jak správně takový herbář vytvořit. Nakonec nás ještě provedl přírodovědnou části expozice a povyprávěl nám o přírodě Českého lesa. Všechny zaujalo terárium s kuňkami žlutobřichými. V expozici jsme si také prohlédli vycpané ptáky a savce, kteří v Českém lese žijí.
Z musea jsme se vydali proti proudu řeky Mže až k malé písčité plážičce na jejím břehu. Zde nás zlákala možnost osvěžit se v horkém dnu broděním v chladných vodách řeky. Provedli jsme měření hloubky, šířky a rychlosti toku, nabrali vodu k pozdějšímu rozboru a také zkoumali bezobratlé, kteří zde žijí. Kromě bezobratlých jsme mohli na Mži pozorovat také divoké kachny a v bývalém náhonu dokonce i nutrie.
Po osvěžení a provedení všech výzkumů jsme pokračovali proti proudu řeky až k osadě Světce, kde jsme si prohlédli tamní novorománskou Jízdárnu, jež patří k významným památkám nejen našeho okresu. Ze Světců jsme se vrátili opětovně Knížecí alejí podél toku Mže zpět do Tachova a odtud nás odvezl autobus na Přimdu.

Exkurse na Milov

Václavský potok je jediným potokem v přimdském katastru. Kdysi se na něm nacházela osada Milov, dnes již zaniklá. Na potoce klapaly čtyři mlýny, vyrostla zde řada rybníčků. Dnešní tvář údolí formuje svou činností bobr evropský.
Dne 21. května se členové našeho ERAklubu vydali v doprovodu vyučujících a amatérského botanika MVDr. Hoška na výpravu k přírodní památce Milov. Jedná se o dobře ukrytou rašelinnou louku, na níž roste řada vzácných a chráněných druhů rostlin (kruštík bahenní, prstnatec májový, vachta trojlistá,…). Doktor Hošek dětem o rostlinách nadšeně vyprávěl.
Vodu, kterou jsme nabrali z jednoho pramínku na rašeliništi, pak děti zkoumaly v hodině přírodovědných praktik a objevily v ní drobné bezobratlé.

Druhou výpravu na Milov jsme uskutečnili 20. června 2018. Cestou jsme určovali rostliny, jež jsme viděli, a pozorovali mladé žabky (skokany a ropušky), které se narodily letošního jara. U Černého rybníka jsme si chtěli prohlédnout chráněnou rosnatku prostřední, ale hladina vody byla bohužel příliš vysoko – území, kde se rosnatky vyskytují, bylo pod vodou. Nabrali jsme tedy alespoň několik vzorků vody – ze studánky, z rybníka a z potoka – a ve škole jsme pak provedli její rozbor.

Skype 

Krátce po skončení mobility v Polsku se naši žáci setkali se svými kamarády znovu, tentokráte prostřednictvím Skype konference, během níž zhodnotili právě uplynulou vzdělávací aktivitu v Mielżynu a také si popovídaly o svých plánech na prázdniny. Skype setkání jsme uskutečnili 20. června 2018. 

Slovníček zeměpisných pojmů

U příležitosti Evropského dne jazyků 2018 vytvořili naši žáci obrázkový slovníček zeměpisných pojmů v češtině a angličtině a naši partneři do něj doplnili názvy v polštině a slovenštině.

Hry (pexeso)

Pojmy, s nimiž jsme se seznámili při tvorbě slovníčku, jsme využili i pro přípravu oblíbené deskové hry pexeso. Zatím jsme vytvořili pexeso se zeměpisnými pojmy a pexeso s rostlinami. Následovat bude ještě pexeso s houbami a živočichy.

Herbář

Díky našim vycházkám a výletům do přírody uskutečněným během projektu a díky spolupráci s přírodopisci Musea Českého lesa v Tachově, s pracovníky Správy CHKO Český les a díky materiálům získaným v průběhu projektu Český les – místo, kde žiji, máme spoustu fotografií rostlin, živočichů i hub, které chceme použít pro vytvoření jednoho z výstupů našeho projektu – elektronického herbáře.

Houby

Podzim je v naší zemi spjat s houbaření, které lze s určitou mírou nadsázky nazvat „českým národním sportem“. Většina dětí chodí ráda do lesa na houby, my jsme se rozhodli vytvořit si i houbičky vlastní. Na internetu jsme našli pěkný návod na podzimní dekorace v podobě hříbků a muchomůrek a podle něj jsme vytvořili houby vlastní. Posazené do mechu zdobí naši novou učebnu přírodopisu. Návod na vytvoření houbiček jsme nasdíleli partnerům v TwinSpace a už se těšíme na jejich výrobky.

Den stromů

20. října jsme si připomněli jsme si Den stromů – vydali jsme se na vycházku do okolí školy a nafotili různé stromy.