iROP

Projekt „Učíme se pro život“

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006298

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Realizací projektu jsou modernizovány odborné učebny:

  • Učebna cizích jazyků pro výuku anglického a německého jazyka,
  • Učebna chemie a fyziky pro výuku chemie a fyziky a volitelného předmětu přírodovědná praktika,
  • Učebna přírodopisu pro výuku přírodopisu.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a pro rozvoj jejich klíčových schopností.

Projekt přispěje k zajištění bezbariérovosti budovy základní školy vybudováním bezbariérové toalety a pořízením schodolezu pro usnadnění pohybu hendikepovaných osob po budově školy.

Naplnění cílů projektu je dosaženo především realizací stavebních úprav a pořízením nábytku a vybavení do odborných učeben.

Realizace projektu pomůže k zajištění adekvátních prostor pro výuku a k rozvoji klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 95% z Evropské unie, 0% ze státního rozpočtu ČR, 5% z rozpočtu žadatele.