Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna při základní škole v Přimdě telefonní číslo 374 616 547, mobil 732 991 537

Vedoucí školní jídelny:            Eva Belayová

Kuchařka:                              Jaroslava Bartoňová

Pomocná kuchařka:                Ilona Vaňousová

Pomocná kuchařka:                Ludmila Vojtechová

 

Ceny obědů                7 – 10 let                    24,-Kč

                                    11 – 14 let                  26,-Kč

                                    15 a více letí               28-Kč

Svačiny                                                           10,-Kč

Žák bude zařazen do skupiny strávníků podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce. Finanční normativ na nákup potravin byl stanoven podle finančních limitů na potraviny (vyhláška 107/2005 Sb. č. 2) podle cen potravin.

Zaměstnanci školy, mají nárok na oběd dle vyhlášky 84/2005 Sb., pokud jsou přítomni alespoň 3 hodiny na pracovišti. Nemají nárok na dotovaný oběd, pokud jsou v pracovní neschopnosti, čerpají OČR, řádnou dovolenou a při všech příležitostech, kdy nejsou přítomni na pracovišti, nebo odpracují kratší dobu, než je uvedeno v úvodní větě tohoto ustanovení.

Přihlášení obědů je možnost provádět vždy den předem, odhlášení třídy při výletech nebo různých soutěžích den předem.

Ve školní jídelně se platí stravné složenkou, nebo hotově v kanceláři školní jídelny a to do 20. v měsíci v době od 700 – do 800 a od 1330 do 1430 hod.

Obědy musí být zaplaceny předem.

V případě nezaplacení nebude poskytnuto stravování!!!

Práva a povinnosti strávníků – žáků

Žáci mají právo:

 • na školní stravování (svačina a oběd) ve školní jídelně
 • na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 • na svobodu projevu
 • být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu ve školní jídelně

Žáci mají povinnost:

 • jídla podávaná v rámci školního stravování konzumovat v prostorách školní jídelny (zajišťuje dohled)
 • dodržovat pravidla slušného chování vůči spolužákům, všem zaměstnancům školy a ostatním osobám
 • dbát pokynů zaměstnanců školy
 • dodržovat vnitřní řád, školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 • chovat se tak, aby neohrozil své zdraví a ani zdraví svých spolužáků a pracovníků školy
 • každý úraz (nebo vznik škody), ke kterému došlo v souvislosti se školním stravováním, nahlásit bez zbytečného odkladu dohledu ve školní jídelně nebo jinému zaměstnanci školy

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se školního stravování
 • vyjadřovat se ke všem podstatným rozhodnutím a záležitostem týkajících se jejich dítěte a jeho školního stravování
 • na schůzku s vedoucí školní jídelny

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • odhlásit žáka ze školního stravování, pokud nemůže z jakéhokoliv důvodu po určitou dobu využívat školní stravování (odhlášení je nutno provést nejpozději do 730 hodin odhlašovaného dne – telefonicky na čísle 374 616 547, nebo SMS 732 991 537). Školský zákon (§ 119) uvádí, že žáci se mohou stravovat jen v době jejich pobytu ve škole – žák nemá v době nemoci nárok na dotovaný oběd. Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče (vyhláška 107/2005 sb. § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci je nutno oběd odhlásit, nebo se může žák stravovat pouze za plnou cenu oběda, tj. 66,- Kč.
 • řádně a včas uhradit úplatu za stravování v souladu s tímto řádem
 • informovat vedoucí školní jídelny o případných změnách, a to vzhledem ke školnímu stravování žáka
 • dodržovat vnitřní řád a další předpisy školy

 

Práva a povinnosti strávníků – zaměstnanců školy a bývalých zaměstnanců školy

 • právo na závodní stravování ve školní jídelně za podmínek daných dalšími předpisy školy (jídla konzumovat v prostorách školní jídelny)
 • povinnost dodržovat vnitřní řád a další předpisy školy
 • dospělí strávníci by měli při pobytu v jídelně působit na žáky výchovně i v případě, že nejsou pověřeni dohledem na žáky
 • při dohledu v jídelně dbají pedagogové na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování
 • nenutit žáky do jídla (jen v případě, že si to přejí rodiče)

 

Práva a povinnosti cizích strávníků

 • stravovat se ve školní jídelně, kde je stravování cizích strávníků zabezpečeno formou doplňkové činnosti školy
 • ke stravování využívat vyhrazený prostor a stanovenou dobu výdeje.

Jídelní lístek je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování ze dne 25. 2. 2005.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou:

č. 107/2005 Sb. o školním stravování a metodikou spotřebního koše, novým školským zákonem 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích a zásadách osobní hygieny a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. 2000 rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, nařízení ES – 1.1.2006,852/2004 o hygieně potravin ES 178/02 rozsah poskytovaných služeb vis. Systém HACCP – základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny, od 13. 12. 2014 se do jídelního lístku označují alergeny, které pokrm OBSAHUJE dle směrnice 1169/2011 EU a od 5. 9. 2016 vyhláškou 282/2016 o požadavcích na potraviny.

Obědy se vydávají od                            11.00 – 11.20 do jídlonosičů

                                                               11.00 – 11.25 cizí strávníci

                                                               11.25 – 13.30 pro žáky a zaměstnance 

Svačiny                                                   9.25 – 9.45

 

Dne 23. 5. 2018

 

VŠJ: Eva Belayová                                                   Ředitelka školy: Marcela Husáková