Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Tato směrnice je vydávána na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Směrnice určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

1) Provozní doba školní družiny

– ranní provoz                     6,40 – 7,30         zajišťuje jedno oddělení

– odpolední provoz            11,25 – 15,30       zajišťují tři oddělení

                                          15,30 – 16,00      zajišťují dvě oddělení

 

2) Lokalizace ŠD

ŠD mají vymezeny přízemní místnosti v přístavbě budovy spolu s tělocvičnami. Spojovací část vede

z 2. podlaží školy směrem k tělocvičnám. ŠD může využívat tělocvičnu (mimo doby vyučování Tv), školní hřiště, víceúčelové hřiště a po dohodě se správcem i ostatní odborné učebny.

 

3) Přihlašování žáků do ŠD

Oddělení ŠD se naplňují žáky 1. – 5. ročníku ZŠ do počtu max. 30 dětí. V případě potřeby mohou být naplněny i žáky z vyšších ročníků, kteří dojíždějí (ráno mohou ŠD navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni). Způsob přihlašování žáků je prováděn formou vyplněných zápisních lístků (ZL), kde zákonní zástupci uvedou dobu odchodu dítěte ze ŠD, a zda odchází samo či v doprovodu rodiče, popř. jiné osoby. ZL musí být podepsán zákonným zástupcem.

 

4) Odhlášení, vyloučení žáka ze ŠD

Provádí se na základě písemného dokladu podepsaného zákonným zástupcem. O případném vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitelka školy z důvodu:

– neplacení příspěvku

– neomluvená absence (dlouhodobá)

– vážné porušení vnitřního řádu ŠD (soustavné nebo výrazné porušení kázně a pořádku)

– ohrožování zdraví a bezpečnosti žáků i pracovníků školy

– z jiných zvláště závažných důvodů

 

5) Platby zákonných zástupců za pobyt dítěte v ŠD

Poplatek ve výši 100,- Kč za měsíc bude uhrazen vždy do 25. dne v měsíci.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

  1. b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
    o sociálních službách, nebo
  2. c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

6) Podmínky docházky do ŠD

Žáky, kteří přijíždějí před 7 hodinou ranní, si odvádí vychovatelka, zbývající přicházejí podle příjezdu dalších autobusů. Místní žáci přicházejí do školy podle docházky zapsané v ZL. V 7,30 hodin vychovatelka odvede žáky ke třídám, kde čekají na zahájení vyučování.

V 11,25 hodin vychovatelka přebírá děti před třídami a odvádí je na oběd do jídelny. Společně odtud po obědě odcházejí ke třídám pro tašky a oblečení a pak do družiny. Žáci s delším vyučováním jsou na oběd odvedeni vyučujícím a do družiny odcházejí v doprovodu vychovatelky. Vychovatelka zodpovídá pouze za žáky řádně předané učitelem nebo jinou dospělou osobou.

Dojíždějící žáci jsou z družiny uvolňováni 15 minut před odjezdem autobusu. Místní žáci odcházejí tak, aby nenarušovali zájmovou činnost. Pokud si dítě vyzvedávají rodiče či sourozenci, přijdou si pro ně do místnosti ŠD, popř. počkají na dítě před školou. V případě, že má dítě odejít ze ŠD v jiný čas, než je uveden v ZL, musí zákonní zástupci dítěte písemně oznámit čas odchodu (hodinu), datum konkrétního dne a podepsat se.  Toto oznámení lze provést také telefonicky. Jinak nebude žák ze ŠD propuštěn.

 

7) Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka

V případě, že si dítě rodiče nevyzvednou do konce provozu ŠD, informuje vychovatelka ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu.

 

8) Odpovědnost za žáka při návštěvě zájmových aktivit

Za přechod na jinou zájmovou činnost a návrat do ŠD zodpovídá vedoucí kroužku (vyučující).

ŠD koordinuje svou činnost tak, aby umožnila žákům účast na dalších zájmových aktivitách

a v kroužcích.Při zájmových aktivitách mimo budovu školy je účast podmíněna souhlasem podpisem rodičů.

 

9) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD

Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost žáků při standardní činnosti ŠD. Pokud to specifika vyžadují, při hromadné činnosti nebo při vyšším počtu dětí (např. dočasné spojení oddělení) určuje ředitelka další dospělou osobu k dozoru. Žáci jsou na počátku roku seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví ve školních prostorách a jsou povinni se jimi řídit v době návštěvy školního zařízení a při mimoškolní zájmové činnosti prováděné v rámci docházky do ŠD.

 

10) Pitný režim

Žáci si mohou do ŠD nosit svačiny a nápoje, aby měli zajištěn pitný režim. V době společného odchodu z jídelny do ŠD je možno si zakoupit nápoj v automatu stojícím v blízkosti jídelny.

 

11) Pravidla styku s rodiči

Vychovatelka podá zákonným zástupcům informace o dítěti i o zájmové činnosti v ŠD. Rodiče se mohou po domluvě aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD (soutěže, závody, zájezdy, činnost v ŠD apod.). Po dohodě s vedením školy a s rodiči je určena relativně stálá doba pro činnost družiny, která nebude narušena odchody dětí (13,15 – 15,00).

Informace o dění v ŠD a o řešení výchovných problémů žáků jsou podávány na pravidelných rodičovských schůzkách.

 

12) Dočasné umísťování nepřihlášených žáků do ŠD

Při dělených hodinách, zkrácení výuky nebo za jiné situace, mohou být na nezbytně nutnou dobu do ŠD umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni.

 

13) Podmínky spojování oddělení

Při snížení počtu žáků mohou být oddělení spojena. V takovém případě jsou žáci odvedeni vychovatelkou do druhého oddělení. Zde je vedena další dokumentace (odchod žáků ze ŠD)

a odpovědnost přebírá dozírající vychovatelka.

 

14) Provoz ŠD v době školního volna

Na základě dotazníku vyplněného zákonnými zástupci se zjistí počet zájemců o návštěvu ŠD v době školního volna. Zřizovatelem stanovený minimální počet pro otevření ŠD je 12 zájemců. V opačném případě jsou zákonní zástupci písemně informováni, že provoz ŠD nebude z ekonomických důvodů zajištěn.

 

 

 

 

V Přimdě, dne 1. 9. 2017                                                                                            Mgr. Marcela Husáková

                                                                                                                                             ředitelka školy