Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Tato směrnice je vydávána na základě ustanovení § 30 odst. 1 písm. c ) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Směrnice upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; dále určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD. Směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

1) Provozní doba školní družiny

– ranní provoz                     6,40 – 7,30         zajišťuje jedno oddělení

– odpolední provoz             11,25 – 15,30      zajišťují tři oddělení

                                            15,30 – 16,00      zajišťují dvě oddělení

2) Lokalizace ŠD

ŠD mají vymezeny přízemní místnosti v přístavbě budovy spolu s tělocvičnami. Spojovací část vede z 2. podlaží školy směrem k tělocvičnám. ŠD může využívat tělocvičnu (mimo doby vyučování Tv), školní hřiště, víceúčelové hřiště a po dohodě se správcem i ostatní odborné učebny.

 3) Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žák má právo   

 1. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 2. na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 3. rozšiřovat své vědomosti a poznatky různými formami výchovnými a vzdělávacími,
 4. všestranně rozvíjet svoji osobnost, zdokonalovat se ve svých dovednostech a smysluplně prožívat volný čas.

Žák má povinnost

 1. řádně docházet do školní družiny,
 2. chovat se ohleduplně k majetku a vybavení ŠD,
 3. respektovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů, neohrožovat zdraví své ani svých spolužáků,
 4. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 5. plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
 6. chovat se slušně k dospělým osobám i k jiným žákům školy.

Zákonný zástupce má právo

 1. být informován a chování svého dítěte,
 2. být informován o akcích ŠD.

Zákonný zástupce má povinnost

 1. seznámit se s Vnitřním řádem ŠD,
 2. doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka,
 3. informovat vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu žáka i o změnách odchodů ze ŠD a to písemně,
 4. vyzvednout žáka ze ŠD v čase uvedeném v ZL,
 5. uhradit úplatu za školské služby.

4) Vzájemné vztahy žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve ŠD

 1. komunikace mezi vychovatelkami, žáky a zákonnými zástupci žáků se odehrává na základě slušnosti, vzájemného respektu a tolerance, nejsou přípustní žádné urážky, ponižování, zesměšňování a vulgární vyjadřování,
 2. žáci i zákonní zástupci respektují pokyny vychovatelek,
 3. zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům ŠD se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem; dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

5) Povinnosti pedagogických pracovníků ŠD

Vychovatelky ŠD zachovávají mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků, údaje školských poradenských zařízení o žácích a další informace, se kterými přišly do styku v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovněprávního vztahu ke škole.

Shromažďují pouze nezbytné osobní údaje, mají je bezpečně uložené a zabezpečené před neoprávněným přístupem, neposkytují je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazují a dál nezpracovávají.

6) Přihlašování žáků do ŠD

Oddělení ŠD se naplňují žáky 1. – 5. ročníku ZŠ do počtu max. 30 dětí. V případě potřeby mohou být naplněny i žáky z vyšších ročníků, kteří dojíždějí (ráno mohou ŠD navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni). Způsob přihlašování žáků je prováděn formou vyplněných zápisních lístků (ZL), kde zákonní zástupci uvedou dobu odchodu dítěte ze ŠD, a zda odchází samo či v doprovodu rodiče, popř. jiné osoby. ZL musí být podepsán zákonným zástupcem.

7) Odhlášení, vyloučení žáka ze ŠD

Provádí se na základě písemného dokladu podepsaného zákonným zástupcem. O případném vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitelka školy z důvodu:

– neplacení příspěvku

– neomluvená absence (dlouhodobá)

– vážné porušení vnitřního řádu ŠD (soustavné nebo výrazné porušení kázně a pořádku)

– ohrožování zdraví a bezpečnosti žáků i pracovníků školy

– z jiných zvláště závažných důvodů

8) Platby zákonných zástupců za pobyt dítěte v ŠD

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
  o sociálních službách, nebo
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

9) Podmínky docházky do ŠD

Žáky, kteří přijíždějí před 7 hodinou ranní, si odvádí vychovatelka, zbývající přicházejí podle příjezdu dalších autobusů. Místní žáci přicházejí do školy podle docházky zapsané v ZL. V 7,30 hodin vychovatelka odvede žáky ke třídám, kde čekají na zahájení vyučování.

V 11,25 hodin vychovatelka přebírá děti před třídami a odvádí je na oběd do jídelny. Společně odtud po obědě odcházejí ke třídám pro tašky a oblečení a pak do družiny. Žáci s delším vyučováním jsou na oběd odvedeni vyučujícím a do družiny odcházejí v doprovodu vychovatelky. Vychovatelka zodpovídá pouze za žáky řádně předané učitelem nebo jinou dospělou osobou.

Dojíždějící žáci jsou z družiny uvolňováni 15 minut před odjezdem autobusu. Místní žáci odcházejí tak, aby nenarušovali zájmovou činnost. Pokud si dítě vyzvedávají rodiče či sourozenci, přijdou si pro ně do místnosti ŠD, popř. počkají na dítě před školou. V případě, že má dítě odejít ze ŠD v jiný čas, než je uveden v ZL, musí zákonní zástupci dítěte písemně oznámit čas odchodu (hodinu), datum konkrétního dne a podepsat se.  Toto oznámení lze provést také telefonicky. Jinak nebude žák ze ŠD propuštěn.

10) Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka

V případě, že si dítě rodiče nevyzvednou do konce provozu ŠD, informuje vychovatelka ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu.

11) Odpovědnost za žáka při návštěvě zájmových aktivit

Za přechod na jinou zájmovou činnost a návrat do ŠD zodpovídá vedoucí kroužku (vyučující).

ŠD koordinuje svou činnost tak, aby umožnila žákům účast na dalších zájmových aktivitách a v kroužcích. Při zájmových aktivitách mimo budovu školy je účast podmíněna souhlasem podpisem rodičů.

12) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a prevencí rizikového chování před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí

Žáci se při všech činnostech chovají tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žáci ohlásí každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD. Při úrazu poskytnou vychovatelky žákovi první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka.

Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

Vychovatelky jsou během provozu ŠD povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vychovatelky dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.

Každý pracovník školy je povinen vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy ihned opustila. Následně pak o takové situaci informuje vedení školy.

Žáci se k sobě chovají slušně, ohleduplně, neohrožují zdraví své ani svých spolužáků a vzájemně se respektují. Jakékoliv projevy rasismu, agresivity, diskriminace, šikanování a násilného chování jsou nepřípustné, hlásí je neprodleně vychovatelce ŠD nebo nejbližší dospělé osobě. Uvedené případy budou individuálně řešeny a následně přijímána příslušná opatření – je možné vyloučení ze ŠD.

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům nebo ostatním žákům školy se považují za zvláště závažné porušení povinností stanovených tímto řádem. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

Ve ŠD a při všech akcích organizovaných ŠD je zakázáno kouřit, přinášet, distribuovat a užívat drogy a jiné omamné látky včetně alkoholu. V případě zjištění budou přijata příslušná opatření – je možné vyloučení ze ŠD.

Do školní družiny nesmí žáci nosit předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

13) Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

Žáci dbají na dostatečné zajištění svých osobních věcí a ukládají je na místo pro ně určené.

S majetkem školní družiny zacházejí ohleduplně, snaží se zapůjčenou věc nepoškodit, nezničit. Zjištěnou závadu okamžitě hlásí vychovatelce.

Žák uklízí své pracovní místo a jeho blízké okolí.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, vychovatelek či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil, nebo oprava poškozeného majetku. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 14) Pitný režim

Žáci si mohou do ŠD nosit svačiny a nápoje, aby měli zajištěn pitný režim. V době společného odchodu z jídelny do ŠD je možno si zakoupit nápoj v automatu stojícím v blízkosti jídelny.

15) Pravidla styku s rodiči

Vychovatelka podá zákonným zástupcům informace o dítěti i o zájmové činnosti v ŠD. Rodiče se mohou po domluvě aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD (soutěže, závody, zájezdy, činnost v ŠD apod.). Po dohodě s vedením školy a s rodiči je určena relativně stálá doba pro činnost družiny, která nebude narušena odchody dětí (13,15 – 15,00).

Informace o dění v ŠD a o řešení výchovných problémů žáků jsou podávány na pravidelných rodičovských schůzkách.

16) Dočasné umísťování nepřihlášených žáků do ŠD

Při dělených hodinách, zkrácení výuky nebo za jiné situace, mohou být na nezbytně nutnou dobu do ŠD umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni.

17) Podmínky spojování oddělení

Při snížení počtu žáků mohou být oddělení spojena. V takovém případě jsou žáci odvedeni vychovatelkou do druhého oddělení. Zde je vedena další dokumentace (odchod žáků ze ŠD) a odpovědnost přebírá dozírající vychovatelka.

18) Provoz ŠD v době školního volna

Na základě dotazníku vyplněného zákonnými zástupci se zjistí počet zájemců o návštěvu ŠD v době školního volna. Zřizovatelem stanovený minimální počet pro otevření ŠD je 12 zájemců. V opačném případě jsou zákonní zástupci písemně informováni, že provoz ŠD nebude z ekonomických důvodů zajištěn.

V Přimdě, dne 25. 4. 2018                                                                     Mgr. Marcela Husáková

                                                                                                                                ředitelka školy